تحلیل بازار طلا

 

تحلیل روزانه بازار 20-2-2023

XAUUSD SELL 1848 ,1853

TP=1842

TP=1836

TP=1831

SL=1856

XAUUSD BUY 1832 , 1829

TP=1838

TP=1844

TP=1854

SL=1827