مرور اندیکاتورها

اندیکاتور Multi Timeframe Triple Moving Averages

مدیریت 18 مهر 1401

این اندیکاتور به شما قابلیت تماشا میانگین متغیر ها را در تایم فریم های مختلف در آن واحد میدهد که به شما قابلیت فهمیدن محدودی مقاومت و حمایت را میدهد، همچنین برای تنظیم این اندیکاتور نیاز به رفتن به منو تنظیمات نیست و میتوانید به سادگی با تیک زدن چک باکس این کار را انجام دهید

اندیکاتور Vidya zone

مدیریت 18 مهر 1401

اندیکاتور Vidya zone با استفاده از سه قیمت محاسباتش را انجام میدهد. بالاترین قیمت، پاییین ترین قیمت و میانگین قیمت ها. توجه داشته باشید در زمانی که کندل ها داخل خطوط نمودار این اندیکاتور هستند آن نقاط خنثی هستند (بهتر این است که در آن نقاط هیچ معامله ای صورت نگیرد و سپس پس از اینکه کندل ها از

اندیکاتور Pivot

مدیریت 18 مهر 1401

این اندیکاتور سطوح مختلف حمایت ها و مقاومتها ی بازار در مقیاس مختلف را بررسی و به نمایش میگذارد